List of the people buried in the Jewish cemetery of Vishki by Marion Werle

 

FILM-9821

 1. r.Yosef bar Zeev died 5655 (1895)
 2. Mezohavav bar Yehuda died 5659 (1899)
 3. Shmuel bar Aharon Zelig died 5656 (1896)
 4. Hinde bat rabbi Israel died 5659 (1899)
 5. r. Tovi Meir bar Yehuda halevi
 6. Shlomo Zalman bar Abraham died 5645 (1885)
 7. Nehama bat r. Yehuda halevi died 5609 (1849)
 8. Gave (Nave ?)batr. Yehuda died 5610 (?) (1850)
 9. Rahel bat Yehuda
 10. Dvora bat Eliahu
 11. Hana Sora bat Hayim
 12. Sara Yachne bat r. Leib halevi
 13. Gitsel Hirsch bar Schmuel
 14. Yitshak bar Yona halevi
 15. r. Hayim died 5653 (1893)
 16. Rivka bat r. Israel
 17. Lea bat r. Shalom
 18. Shmuel Gershon bar Yehuda Tzvi Heskin
 19. Abraham bar Hayim
 20. Isay (?) ben Yehose
 21. Hana bat r. Aharon
 22. Haya Hinda bat r. Tzvikeshiel died 5614 (1854)
 23. Lea bat rabbi Zehev, died 5642 (1882)
 24. Yehoshua bar r. Meir Hacohen died 5655 (1895)
 25. Hayim bar Yehuda Leib died 5651 (1891)
 26. Gitel bat Shiomo died 5660 (1900)
 27. Tsirel bat Abraham died 5645 (1885)
 28. Fruma Alka bat r. Dan died 5645 (1885)
 29. Hinde bat r. Meir Eli died 5636 (1876)
 30. r. Naftali bar Hertz died 5648 (1888)
 31. Idel bar Shiomo died 5638 (1878)
 32. Yale bat Yerahmiel died 5654 (1894)
 33. Sara Rivka bat r. Yehuda died 5636 (1876)
 34. r. Shlomo bar Abraham Halevi died 5650 (1890)
 35. Rahel bat Natan died 5643 (1883)
 36. r. Yosef bar Yitshak died 5639 (1879)
 37. Liba Yenta bat Shiomo died 5659 (1899)
 38. r. Shmuel bar Yosef died 5643 (1883)

FILM 9828

 1. Tzisla bat Nohum Mirman
 2. Ester Rayzel bat Zusman Goldfein
 3. Gershon Reuven bar Nohum
 4. Hashke b. r. Hayim
 5. Abraham Hayim bar Yehoshua
 6. Haya Rahel bat r. Shimshon
 7. children Josef and Yehikiel (?) died 5626 (1866)
 8. Michlome bat r. Yitshak
 9. Haya Gita bat Sholem
 10. r. Aba bar Israel Shimon died 5686 (1926)
 11. children Yosef and Yekutiel died 5626 (1866)
 12. Musa bat r. Hayim Meir died 5670 (1910)
 13. Hayim barYehiye
 14. Yenta bat Leib Katz died 5680 (1920)
 15. Meir bar Aharon Eliahu Kukle died 5683 (1923)
 16. Baruch ben Abraham Yoril (?)
 17. Shiomo bar Gabriel Fonaroff died 5685 (1925)
 18. Moshe bar Israel hacohen
 19. Sara bat Eliezer Glitan (?)
 20. Gele bat Hayim died 5614 (1854)
 21. Yosef bar Israel halevi died 5614 (1854)
 22. Hana bat Zehev died 5650 (1890)
 23. Mendel bat r. Eliezer died 5620 (1860)
 24. Mushe bat r. Eliahu died 5620 (1860)
 25. Itshak bar Yehuda Lifengen
 26. Ruvim Gertservitsch Bor ( 1894-1970)
 27. Meita Yoheved(?) bat Azar bar Hayim died 5621 (1861)
 28. Idel bat Yoel
 29. Elke(?)
 30. Mordehay bar Shmuel Vetkin died 5677 (1917)
 31. Horon Shmuel bar Tzvi Hirsch hacohen Ritov
 32. Yehuda Leib bar Hayim died 5674 (1914)
 33. Sara Pesya bat r. Moshe died 5665 (1905)
 34. Abraham Aba bar Dov halevi died 5652 (1892)

FILM 9827

 1. Shaul b. Hayim Lein died 5652 (1892)
 2. Hine bat Israel Gorvitz
 3. Fruma bat Shmuel
 4. Gitel bat r. Tzvi
 5. Rivka bat r. Abraham
 6. Reuven bar Mordehay
 7. Shmuel bar Hayim halevi
 8. Malka bat r. Yehel halevi
 9. Sara b r. Abba
 10. Rute bat Abraham Aba died 5648 (1888)
 11. Shiomo bar David
 12. Aba b. Zev died 5626 (1866)
 13. Meita bat r. May died 5654 (1894)
 14. Yehiel Abraham ben Yahakov died 5656 (1896)
 15. r.Eli Britz died 5645 (1885)
 16. Natan bar Nohum died 5635 (1875)
 17. Ite Golde bat r. Shmuel died 5646 (1886)
 18. Hasya bat r. Moshe died 5630 (1870)
 19. Hasya Dumes bat r. Gershon died 5675 (1915)
 20. r. Yahakov bar Zelig Katz died 5645 (1885)
 21. Yitshak bar Yehuda died 5636 (1876)
 22. Sterna Rahel bat Aharon died 5646 (1886)
 23. Abraham Zelig ben Naftali Hariz died 5678 (1918)
 24. Rasha bat r. Yehiel Ulman died 5678 (1918)
 25. Dvora bat r. Tzvi halevi died 5675 (1915)
 26. Mishireal bat r. Moshe died 5656 (1896)
 27. Beyla Sheit bat r. Abba
 28. Lipman b. Yosef halevi died 5646 (1886)
 29. Hana(??)b.Aba
 30. Mirke bat Levinson halevi died 5661 (1901)
 31. Golde bat Yosef died 5641 (1881)

FILM 9831

 1. SMALL BABY, no name
 2. Hene bat Yosef died 5650 (1890)
 3. Eti bar Kahan
 4. Zalman(?) bar KIonimus died 5661 (1901)
 5. Ezra bar Shmuel died 1890
 6. Mehulihal b. Natan, he was killed 5632 (1872)
 7. Eliahu died 5680 (1920)
 8. Kila bat r. Moshe ben r. HAMAHAG Arye Lohvitz died 5696 (1936)
 9. Sora Lea bat Menahem Mendel
 10. Shlomo bar Azriel died 5650 (1890)
 11. Peshe bat r. Itshak died 5620 (1860)
 12. Yitzhak bar David
 13. Freida bat Tzadik Hirsh Yananer(??) from Kovno died 5617 (1857)
 14. Hasya bat Yehuda Leib died 5610 (1850)
 15. Hana bat r. Haim Meir Goland died 5681 (1921)
 16. Yaakov bar Yehiel Michel died 5646 (1886)
 17. Eliakim bar Hayim died 5646 (1886)
 18. Hayim Yehoshua bar Zehev Dumes died 5664 (1904)
 19. Persya Rada bat r. Lipman Amdur died 5641 (1881)
 20. Bluma bat r. Israel died 5654 (1894)
 21. Sheina Lea bat r. Dov Ber Padve
 22. Hayim David bar Abraham died 5654 (1894) //Haya Pesa Rahel died 5655 (1895)
 23. Pesya bat Etiahu Tzirin died 5687 (1927)
 24. Yohanan Eli bar Yehuda died 5624 (1864)
 25. Yehoshoa bat Tzvi died 5626 (1866)
 26. Haya bat r. Treitel died 5614 (1854)
 27. Elieser bar Shiomo died 5610 (1850)
 28. Yehoshua bar Eliezer died 5680 (1920)
 29. Hase Rivka bat r. Shlomo died 5683 (1923)
 30. Sheina bat r. Menahem died 5686 (1926)
 31. Hayim David bar Zaiman Yehuda Shepshelevitz died 5680 (1920)
 32. Zehev bar Shiomo died 5626 (1866)
 33. Abraham bar Yehuda died 5625 (1865)
 34. Hayim Meir bar Shlomo died 5645 (1885)
 35. Sara bat Alexander Sender died 5641 (1881)
 36. Tzvi bar Arye Leib died 5633 (1873)
 37. Hayim David bar Elyakim Tzirin died 5680 (1920)